AVTALE MELLOM KUNDE OG BANK - WEX Europe Services

Avtale mellom kunde og bank

Avtalevilkår for AvtaleGiro –betaler

Avtaleteksten krever følgende utfyllingsrubrikker:

AvtaleGiro-fullmakt (se pkt 3)

avtale om frafall av forhåndsvarsel (se pkt 5)

1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro
AvtaleGiro er en tjeneste hvor kontohaver gir sin bank en ordre om å betale regninger ved å belaste kontohavers konto for overføring til betalingsmottakers konto. Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som kontohaver har gitt banken en belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) for, omfattes av tjenesten. De betalingsmottakere som kontohaver har opprettet slik fullmakt for, vil sende betalingskravet til banken. Senest syv virkedager før regningene skal betales, vil det bli sendt varsel tilkontohaver med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningene gjelder. Kontohaver kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.

2. Avtaleinngåelse
Avtalevilkårene for AvtaleGiro suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går Avtalevilkårene for AvtaleGiro foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke AvtaleGiro fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

3. AvtaleGiro-fullmakt
For hver betalingsmottaker som skal omfattes av AvtaleGiro, skal kontohaver avgi en særskilt belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) til banken. For samme betalingsmottaker kan det gis flere AvtaleGiro-fullmakter dersom kontohaver ønsker det og betalingene gjelder krav av forskjellig art. På forespørsel vil banken gi kontohaver informasjon om hvilke betalingsmottakere som er tilsluttet ordningen. I en AvtaleGiro-fullmakt skal minst angis kontoen som skal belastes samt betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer samt høyeste belastningsgrense og det tidsrom belastningsgrensen knytter seg til. Ved avgivelse av en AvtaleGiro-fullmakt må oppgis et kundeidentifikasjonsnummer (KID) fra et nyere betalingskrav som AvtaleGiro-fullmakten omfatter.

En AvtaleGiro-fullmakt kan tilbakekalles, sperres og endres av kontohaver ved melding til banken. Et tilbakekall, en sperring eller en endring skal være gjennomført senest påfølgende virkedag etter at kontohavers meddelelse er mottatt av banken. Banken kan ikke endre en AvtaleGiro-fullmakt uten samtykke fra kontohaver, med unntak av betalingsmottakers kontonummer.Banken skal periodisk sende kontohaver informasjon om avgitte AvtaleGiro-fullmakter.

4. Bruk av betalingsinformasjon
Kontohaver samtykker i at nødvendige opplysninger om kontohaver og AvtaleGiro-fullmaktenkan gis til betalingsmottaker og betalingsmottakers bank. Opplysningene vil gjøre det mulig for betalingsmottaker å fremsette betalingskrav mot kontohaver gjennom AvtaleGiro-systemet og sikre korrekt identifisering av mottatte betalinger.Kontohaver samtykker videre i at banken på bakgrunn av informasjon om hans øvrige betalinger, foreslår hvilke kreditorer AvtaleGiro-tjenesten kan benyttes for.

5. Forhåndsvarsel til kontohaver
Kontohaver vil bli sendt varsel om forestående betalinger senest syv virkedager før belastning av kontohavers konto skal finne sted, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva betalingen gjelder og tidspunktet for belastning av kontohavers konto (betalingsdag). Kontohaver skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at opplysningene er i overensstemmelse med kontohavers noteringer og avgitte AvtaleGiro-fullmakter. Kontohaver bør ta kontakt med banken uten ugrunnet opphold for å rette opp eventuelle uoverensstemmelser.

6. Stansing av enkeltstående betalinger
Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre en enkeltstående betaling som fremgår av tilsendt varsel, kan kontohaver til og med dagen før varslet belastningsdag, kreve betalingen stanset (stoppet). Stansing skjer på den måte som er avtalt (for eksempel ved elektroniske medier) eller ved henvendelse til banken. Dersom betalingen stanses, er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen.

7. Nærmere om gjennomføringen av betalingen
Innenfor rammen av AvtaleGiro-fullmakten, vil banken gjennomføre en betaling ved å belaste kontohavers konto på varslet belastningsdag. Selv om det i en AvtaleGiro-fullmakt er angitt betalingskravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalingen gjelder. Betalingen vil bli overført til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt, jfr Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.

8. Avvisning av betalingsordre
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiro-fullmakten eller dersom kontohaver har stanset (stoppet) betalingen. Banken vil kontrollere om det er dekning på konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på varslet belastningsdag, vil banken enten avvise oppdraget straks, eller i de påfølgende 4 virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Ved flere betalingskrav eller betalingsordrer som skal belastes samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning. Hvis betalingen ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor, vil kontohaver bli meddelt dette av banken og få tilbud om annen betalingsmåte (for eksempel få tilsendt giroblankett). Informasjon om annen betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere kontohaver dersom betalingsmottaker annullerer betalingskravet.

9. Tilbakebetaling av gjennomført Betalingstransaksjon
Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en AvtaleGiro-belastning hvis kontohaver kan påvise at beløpet oversteg hva kontohaver med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig. Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kontohaver, når det er relevant, ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen.Kontohaver må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Bankklagenemnda

AvtaleGiro-fullmakt
Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro for å betale krav fra betalingsmottaker som nevnt nedenfor:Betaler,Betalers kontonummer (kontonummer som skal belastes),Betalingen gjelder,Kundeidentifikasjonsnummer –KID,Belastningsgrense, Periode belastningsgrensen gjelder, Betalingsmottaker, (navn og adresse) og Betalingsmottakers kontonummer (kontonummer som skal godskrives)