Telematics Betingelser og Vilkår - WEX Europe Services

 

Generelle vilkår og betingelser for WEX Telematics

1. Definisjoner og tolkning..

1.1 I disse vilkårene brukes følgende definisjoner:

Tilleggsgebyrer betyr gebyrene som er fastsatt i gebyrplanen.

Partnere betyr alle parter og enhver annen enhet som kontrollerer, kontrolleres av eller er under slike parters generelle kontroll. Uttrykkene «kontroll», «kontrollerer» og «kontrolleres», slik de brukes i denne definisjonen, skal bety det juridiske, berettigede eller egentlige eierskapet, enten direkte eller indirekte, av mer enn 50 % av den utstedte aksjekapitalen eller mer enn 50% av stemmeretten, eller fullmakten, enten direkte eller indirekte, til å oppnevne et styremedlem eller lignende styreorgan for en slik enhet.

Avtale betyr denne avtalen og de generelle vilkårene og betingelsene som beskrives her.

Konfidensiell informasjon betyr informasjon av kommersiell, eiendoms- eller annen verdi som den ene parten deler med den andre parten, som er identifisert som konfidensiell eller innenfor rimelighetens grenser kan betraktes som konfidensiell og som ikke har blitt offentlig eiendom eller blitt uavhengig utviklet.

Gebyrplan betyr gebyrene som beskrives på [LINK TBC].

Ikrafttredelsesdato betyr starten på den første faktureringsperioden.

Kontrakt betyr kontrakten partene imellom for salg, leie og kjøp (hva som enn gjelder) av produkter og/eller tjenester, som har blitt inngått mellom kunden og leverandøren i henhold til punkt 3.

Kunde betyr enheten som kjøper, leier eller lisensierer produktene (hva som enn gjelder) og/eller kjøperen av tjenester.

Lover for databeskyttelse betyr gjeldende lover som beskytter fysiske personers personopplysninger, inkludert og i særdeleshet nr. 38, Lov om behandling av personopplysninger fra 15. juni 2018 (den norske personopplysningsloven) og eventuelle erstatninger av den, personvernforordningen («GDPR») samt bindende retningslinjer og forskrifter som fra tid til annen pålegges av relevante tilsynsmyndigheter.

Datarapporter betyr visuelle og andre fremstillinger av telematikkdata som er tilgjengelig via nettstedet.

Fastvare betyr leverandørens programvare for administrering og kontroll av sporingsenheter, som er lisensiert av Radius Payment Solutions Limited (organisasjonsnummer: 08260702).
Flåte betyr kjøretøy, eiendeler eller personer som spores gjennom tjenestene.

Force Majeure-hendelse betyr en hendelse, eller en rekke relaterte hendelser, som er utenfor den påvirkede partens rimelige kontroll (inkludert strømbrudd, industrikonflikter, lovendringer, katastrofer, eksplosjoner, branner, flom, opptøyer, terrorangrep og kriger).

Maskinvare betyr telematikkenheter og tilhørende ytre enheter som kanskje eller kanskje ikke inkluderer fastvare, SIM-kort og nettverkstid og den innebygde enheten

Opprinnelig periode betyr den første tidsperioden som er bevilget for en lisens for bruk av produktet og betalt for av kunden, som fastsatt i ordrebekreftelsen.

Installasjon betyr å montere maskinvaren i flåten.

Opphavsrett betyr alle patenter, registrerte eller ikke registrerte designrettigheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter knyttet til produktene, alle opphavsrettigheter og databaserettigheter, alle andre liknende eller tilsvarende immaterielle eller kommersielle rettigheter eller eiendommer som er underlagt lovene i hver enkelt rettskrets verden over, enten de er registrerte eller ikke og om de er sikrede, betingede eller fremtidige, og alle reverseringer, fornyelser, gjenopptakelser og utvidelser av noe av det foregående, samt alle rettigheter under lisenser, samtykker, rettskjennelser, vedtekter eller annet relatert til noe av det foregående.

WEX Telematics er handelsnavnet til leverandøren og leverandørens morselskap, WEX Europe Services Limited (organisasjonsnummer: 08284241).

WEX Telematics‘ plattform betyr IT-systemene som driver tjenesten.

Stedsdata betyr data om den geografiske plasseringen til flåten og andre meldinger sendt til eller av flåten.

Mobile kommunikasjonstjenester betyr de mobile elektroniske kommunikasjonstjenestene som brukes til overføring av stedsdata.

Innebygd enhet betyr en elektronisk enhet som kan brukes til å hente, registrere og overføre stedsdata og andre føreratferdshendelser via satellittsporing og for å sende og motta slike data.

Priser betyr prisen:
(a) for produktene og tjenestene som er fastsatt i ordrebekreftelsen, eller
(b) som avtalt mellom kunden og leverandøren, eller
(c) som fra tid til annen er publisert på leverandørens nettsted, eller
(d) som fra tid til annen er fastsatt i gebyrplanen.

PAYGO-kunde betyr en enhet som får produktet og tjenestene levert kontinuerlig på månedlig basis.

Produkter betyr maskinvaren som kjøpes eller leies av kunden og, der det er relevant, programvaren og fastvaren.

Fornyelsesperioden skal være på en løpende kvartalsvis basis, som fastsatt i den opprinnelige ordrebekreftelsen.

Ordrebekreftelse betyr bekreftelsen leverandøren sender til kunden.

Tjenester betyr levering av slike tjenester, som fra tid til annen avtalt med kunden.

SIM betyr Subscriber Identity Module-kortet som lar deg bruke mobilnettverket.

Programvare betyr leverandørens patentbeskyttede programvare, programvare lisensiert fra tredjeparter (der dette er aktuelt) ved inngåelse av kontrakten eller programvare som er utviklet som et produkt av tjenestene.

Statistiske data har betydningen som gis i punkt 10.5.

Leverandør betyr WEX Europe Services AS, et Aksjeselskap stiftet i Norge (organisasjonsnummer 913 280 741) med hovedkontor på adresse Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen.

Vilkår betyr denne avtalen sammen med ordrebekreftelsen og fakturaen.

Oppsigelsesgebyr betyr et beløp som tilsvarer tre ganger månedsprisen.

og

Nettsted betyr innholdet (inkludert alt av materiell og grafikk som vises, for eksempel databaser, kart, fotografier og andre bilder) på leverandørens nettsteder på www.wextelematicseurope.com og www.wexvelocity.com som skal inneholde datarapportene.

1.2 Entall skal inkludere flertall og omvendt, og ord som betegner personer skal omfatte juridiske personer og personers organisasjoner som ikke er aksjeselskaper.

2. Disse vilkårene
Disse vilkårene inneholder de eneste betingelsene for leverandørens forhold til kunden, og de gjelder for alle kontrakter med unntak av alle andre vilkår og betingelser.

3. Kontraktens grunnlag

3.1 Hver produktbestilling kunden gir leverandøren oppfattes som et tilbud fra kunden om å kjøpe eller leie (og, om det gjelder programvare og fastvare, lisensiere) produkter fra leverandøren i henhold til disse vilkårene. For at en kontrakt skal kunne tre i kraft skal leverandøren sende en ordrebekreftelse til kunden.

3.2 Uavhengig av det ovennevnte skal bruk av produktene og/eller tjenestene under enhver omstendighet betraktes som at kunden godtar disse vilkårene og en kontrakt som trer i kraft mellom partene på grunnlag av disse vilkårene.

4. Levering og installasjon

4.1 Følgende gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt:

4.1.1 Leverandøren vil levere all maskinvare til kundens lokaler eller til en annen adresse partene eventuelt har blitt enige om.

4.1.2 Risikoen for maskinvaren overføres fra leverandøren til kunden idet produktene er levert til eller, der relevant, har blitt hentet av kunden.

4.1.3 I henhold til punkt 10.1 skal leverandøren, i tilfeller der kunden installerer maskinvaren eller setter en annen person til å installere maskinvaren, ikke påta seg noe som helst ansvar for tap eller skader, enten de oppstår direkte eller indirekte, som følge av manglende overholdelse av leverandørens instruksjoner for installasjon av maskinvaren.

4.1.4 I tilfeller der kunden ber leverandøren installere maskinvaren, avtales det en installasjonsdato med kunden. Installasjonen kan bli gjennomført av en tredjepart leid inn av leverandøren. I tilfeller der kunden avbestiller en avtalt installasjon på under tjuefire (24) timers varsel, eller på annet vis unnlater å fremvise kjøretøyet til avtalt installasjonsdato, -klokkeslett eller -sted, kan leverandøren belaste kunden 1000 kroner i gebyr for sen avbestilling.

5. Tittel

5.1 I tilfeller der kunden kjøper maskinvaren fra leverandøren, overføres maskinvarens juridiske og egentlige tittel (unntatt, der relevant, fastvaren og SIM-kortet) fra leverandøren til kunden på tidspunktet som er senest av:

5.1.1 leveringen av maskinvaren og

5.1.2 leverandørens mottak av hele beløpet kunden er skyldig leverandøren i henhold til eventuelle kontrakter eller andre avtaler.

5.2 Følgende gjelder inntil maskinvarens tittel (unntatt, der relevant, fastvaren og SIM-kortet) er overført til kunden:

5.2.1 Kunden skal bruke maskinvaren på vegne av leverandøren i henhold til bestemmelsene fastsatt i punkt 5.2.2.

5.2.2 Kunden skal, der relevant: (i) oppbevare maskinvaren i et sikkert, trygt, tørt og rent miljø som er atskilt fra andre produkter og varer, (ii) sikre at det er lett å identifisere at maskinvaren er leverandørens eiendom, (iii) ikke beskadige, ødelegge, endre eller skjule noe identifikasjonsmerke på maskinvaren eller emballasjen, (iv) sikre at det ikke opprettes noen kostnader, panterett eller andre heftelser over maskinvaren og (v) overlevere maskinvaren til leverandøren på forespørsel.

5.3 I tilfeller der en kunde ikke har betalt for maskinvaren, skal kundens rett til å være i besittelse av maskinvaren opphøre umiddelbart dersom:

5.3.1 kunden er gjenstand for en konkursordre eller inngår en omkostningsavtale med kreditorene sine, eller inngår noen form for likvidering eller annen form for insolvens innenfor betydningen i paragraf 61 i den norske konkursloven fra 8. juni 1984 nr. 58

5.3.2 kundens forretning opphører, eller

5.3.3 kunden prøver å behefte, behefter eller på noen måte tar betalt for maskinvaren.

5.4 Leverandøren kan gå til sak for prisen på maskinvaren samt eventuelle andre skyldige beløp i henhold til en kontrakt, uavhengig av om tittelen for maskinvaren har blitt overført til kunden.

6. Kundens forpliktelser

6.1 Kunden skal:

6.1.1 kun bruke produktene til deres tiltenkte formål og på en forsiktig og riktig måte i henhold til leverandørens instruksjoner og spesifikasjoner

6.1.2 sørge for at alle begrensninger og forpliktelser kunden pålegges av denne avtalen skal gjelde i like stor grad for selskapene i kundens gruppe og for deres kunder, og

6.1.3 forsikre seg om at alle slike selskaper i gruppen, og deres kunder, fullt og helt overholder alle slike begrensninger og forpliktelser.

7. Priser og betaling

7.1 De gjeldende prisene for tjenestene kunden får levert av leverandøren skal være prisene som er fastsatt i ordrebekreftelsen.

7.2 Hvert av kundens kjøp av tjenester i henhold til en ordrebekreftelse skal være underlagt disse vilkårene. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom bestemmelsene i disse vilkårene og en ordrebekreftelse, skal
bestemmelsene i ordrebekreftelsen gjelde.

7.3 Ingen bestilling skal anses som godtatt av leverandøren med mindre og før:

7.3.1 ordrebekreftelsen har blitt undertegnet av en tilstrekkelig godkjent saksbehandler eller en av leverandørens ansatte, og kunden har blitt underrettet om signaturen og/eller

7.3.2 en slik bestilling har blitt behandlet av leverandøren.

7.4 Kunden skal betale prisene, via AvtaleGiro, til leverandøren i henhold til dette punktet og som spesifisert i en gjeldende ordrebekreftelse. Med mindre annet er spesifisert i ordrebekreftelsen, skal betaling av alle skyldige beløp foretas av kunden innen 14 dager etter fakturadato.

7.5 Alle priser som oppgis og skal betales i henhold til en kontrakt er ekskl. merverdiavgift og andre skatter og avgifter som gjelder for salg, lisensiering og levering av produktene eller tjenestene, og disse skal betales av kunden.

7.6 Hvis kunden ikke betaler et utestående beløp til leverandøren under eller i forbindelse med en kontrakt før eller innen forfallsdatoen, kan leverandøren belaste kunden med renter på det forfalte beløpet til en rentesats på

7.6.1 8 % i året i tillegg til den norske sentralbankrenten fra tid til annen (rentene påløper daglig frem til datoen for faktisk betaling og skal betales på forespørsel) eller

7.6.2 rentesatsen fremsatt i den norske forsinkelsesrenteloven (rentene påløper daglig frem til datoen for faktisk betaling og skal betales på forespørsel),
der den høyeste av rentene skal være den gjeldende.

7.7 Med mindre annet avtales skriftlig, kan alle priser endres av leverandøren ved å gi kunden 30 dager skriftlig forvarsel.

7.8 Kunden skal betale alle utestående beløp under en kontrakt, uten noen fradrag enten det er motregning, motkrav, rabatt, reduksjon eller noe som helst annet.

8. Garanti

8.1 Leverandøren garanterer at produktet, ved levering og i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen («Garantiperiode»), skal:

8.1.1 på alle vesentlige måter stemme overens med beskrivelsen av det

8.1.2 være fritt for vesentlige mangler i design, materialer og utførelse

8.1.3 være av tilfredsstillende kvalitet (innenfor betydningen i paragraf 17 (2) i den norske kjøpsloven fra 13. mai 1988 nr. 27) og

8.1.4 passe til ethvert formål leverandøren fremholder.

8.2 Underlagt punkt 8.3, hvis:

8.2.1 kunden gir skriftlig varsel i løpet av garantiperioden og innen 10 virkedager etter at kunden har oppdaget at noen av eller alle produktene ikke er i samsvar med garantien som beskrives i punkt 8.1 og

8.2.2 leverandøren har fått rimelig mulighet til å undersøke slike produkter og

8.2.3 kunden (dersom leverandøren har bedt om det) returnerer slike produkter til leverandørens forretningsadresse på kundens egen regning,
leverandøren skal, etter eget forgodtbefinnende, reparere eller erstatte de defekte produktene, eller gi full refusjon for prisen som ble betalt for de defekte produktene (i tilfeller der kunden har kjøpt slike produkter).

8.3 Leverandøren påtar seg intet ansvar for produktenes manglende overholdelse av garantien i punkt 8.1 hvis:

8.3.1 kunden fortsetter å bruke slike produkter etter å ha gitt beskjed i henhold til punkt 8.2

8.3.2 defekten oppstår fordi kunden ikke fulgte leverandørens muntlige eller skriftlige instruksjoner om oppbevaring, installasjon, idriftsettelse, bruk eller vedlikehold av produktene eller (hvis det finnes noen) god handelspraksis

8.3.3 kunden endrer eller reparerer slike produkter uten leverandørens skriftlige samtykke

8.3.4 defekten oppstår som følge av rimelig slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale arbeidsforhold

8.3.5 produktene avviker fra beskrivelsen som følge av endringer foretatt for å sikre at de overholder gjeldende lovbestemmelser eller forskriftsmessige standarder.

8.4 Bortsett fra det som fremsettes i dette punkt 8, skal leverandøren ikke påta seg noe ansvar overfor kunden i forhold til produktenes manglende overholdelse av garantien som beskrives i punkt 8.1.

8.5 Disse vilkårene skal gjelde for alle reparerte eller erstattede produkt levert av leverandøren i henhold til punkt 8.2.

9. Nettsted

9.1 Underlagt og i henhold til bestemmelsene i denne kontrakten, gir leverandøren, i løpet av den opprinnelige perioden (og enhver fornyelsesperiode deretter), kunden en personlig, ikke-eksklusiv rett til: å få tilgang til og bla gjennom innholdet på nettstedet, å laste ned og skrive ut datarapporter eller deler av dem fra nettstedet på grunnlag av at ingen grafikk på nettstedet skal brukes separat fra den tilhørende teksten, og kunden skal ikke bruke leverandørens varemerker eller handelsnavn på noen som helst måte uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra leverandøren, med mindre kunden skal sikre at varsler om leverandørens opphavsrett og varemerker vises i alle kopier. Ingen del av nettstedet skal gjenskapes eller lagres på noe annet nettsted eller være inkludert i noen offentlige eller private elektronisk søkesystemer eller tjenester.

9.2 Kunden skal overholde alle rimelige instruksjoner eller betingelser om kundens bruk av nettstedet som legges ut på nettstedet eller som leverandøren fra tid til annen ellers formidler til kunden.

9.3 Leverandøren skal gi kunden et unikt og personlig brukernavn og passord som gir kunden tilgang til nettstedet og dermed bruk av tjenesten. Kunden samtykker i å selv ha ansvar for sikkerheten til eventuelle brukernavn eller passord gitt i henhold til dette punkt 9.3.

9.4 Leverandøren skal gjøre datarapporter og stedsdata for alle data mottatt fra kundens innebygde enhet tilgjengelig på nettstedet.

9.5 Kunden erkjenner og samtykker i at nettstedets (eller relevante deler av det) tilgjengelighet avhenger av systemer, teknologi og andre faktorer som ligger utenfor leverandørens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, mobile kommunikasjonstjenester som driftes av tredjepartsleverandører og Internett og samkjørende systemer. På grunn av slike teknologiers og systemers natur, og andre faktorer, kan problemer som inkluderer, men ikke er begrenset til, strømbrudd, koblingssvikt, strømproblemer, overbelastning av nettverk, svake signaler og topografi, elektromagnetisk og annet interferens samt inngrep fra myndighetene ha en negativ effekt på nettstedets tilgjengelighet. Leverandøren garanterer ikke at funksjonene som gjøres tilgjengelig på nettstedet vil fortsette å være støttet på mobile kommunikasjonstjenester, eller at kunden vil kunne bruke funksjonene som gjøres tilgjengelig på nettstedet som en del av tjenestene til den tiltenkte bruken, da slike faktorer delvis avhenger av forhold utenfor leverandørens rimelige kontroll.

9.6 Leverandøren har rett til å når som helst stanse tilgang til nettstedet midlertidig for vedlikehold eller reparasjoner på nettstedet eller noen del av det, samt gjøre endringer i funksjonaliteten, fremstillingen, funksjoner, tilgangsmodi og materiellinnhold relatert til nettstedet, når som helst og uten å varsle kunden.

9.7 Leverandøren vil gi kunden SIM-kort for hver innebygde enhet som kunden har rett til å bruke i henhold til kontrakten, som kunden skal bruke utelukkende:

9.7.1 i kombinasjon med de innebygde enhetene og

9.7.2 til overføring av stedsdata mellom flåten og leverandørens plattform, som tillatt som en del av tjenestene.

10. Opphavsrett og data

10.1 All opphavsrett i eller som oppstår fra eller i forbindelse med tjenestene eller produktene (inkludert maskinvare, fastvare og datarapporter) skal forbli leverandørens eiendom.

10.2 Når det gjelder enhver tredjeparts opphavsrett til tjenestene, eller produktene, erkjenner kunden at kundens bruk av slik opphavsrett avhenger av at leverandøren anskaffer en skriftlig lisens fra den aktuelle lisensgiveren som gir leverandøren rett til å lisensiere slike rettigheter til kunden.

10.3 Leverandøren eier alle data generert av eller relatert til driften eller utførelsen av tjenestene (inkludert alle datarapporter og stedsdata). Disse drifts- og ytelsesdataene inkluderer ikke personopplysninger (som, for å utelukke enhver form for tvil, skal behandles i henhold til bestemmelsene i punkt 13).

10.4 Kunden eier alle data kunden som har blitt levert til leverandøren av eller på vegne av kunden i forbindelse med tjenestene. Leverandøren kan bruke disse dataene for å levere tjenestene, når det er nødvendig.

10.5 Kunden gir leverandøren tillatelse til å beholde og bruke en kopi av dataene nevnt i ovennevnte punkt 10.4, i anonymisert og samlet form (slik at det er umulig å fastslå identiteten til kunden og andre personer opplysningene gjelder) til å analysere data relatert til tjenestene som leveres til kunder og til å utvikle nye produkter og tjenester («Statistiske data»).

10.6 Kunden gir herved leverandøren en ikke-eksklusiv, royalty-fri, fullt betalt, ugjenkallelig verdensomspennende rett og lisens til å få tilgang til, gjennomgå, analysere, bruke, manipulere, kopiere og endre statistiske data for egne formål, inkludert, men ikke begrenset til, å bruke informasjonen til å produsere og distribuere rapporter, analyser og data basert på statistiske data. Med unntak av slik anonymisering og bruk av statistiske data, skal leverandøren imidlertid ikke bruke til sine egne formål, eller dele med tredjeparter, statistiske data som identifiserer kunden eller noen av førerne av kundens kjøretøy. Det er imidlertid underforstått at den foregående begrensningen ikke skal gjelde for deling av statistiske data som er:

10.6.1 lovpålagt som svar på forespørsel fra politimyndighetene

10.6.2 gjort i forbindelse med en rettskjennelse eller et annet liknende krav

10.6.3 gjort i forbindelse med planlagte fusjoner, oppkjøp eller tilsvarende transaksjoner

10.6.4 gjort til leverandørens tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper eller

10.6.5 gjort til leverandørens tjenesteleverandører, slik at de kan levere tjenestene på vegne av leverandøren.

11. Ansvar

11.1 Ingenting i denne avtalen eller noen kontrakt skal anses som å ekskludere eller begrense leverandørens ansvar for:

11.1.1 dødsfall eller personskader som følge av uaktsomhet

11.1.2 svik eller svikaktig opplysningssvikt eller

11.1.3 tap eller skade forårsaket av bevisst forsett eller grov uaktsomhet fra leverandøren eller leverandørens saksbehandlere, ansatte, agenter eller underleverandører.

11.2 Underlagt punkt 11.1 skal leverandøren under ingen omstendigheter, enten det gjelder kontrakter, erstatning (i begge tilfeller inkludert uaktsomhet), opplysningssvikt (annet enn svikaktig opplysningssvikt), brudd på lovpålagte forpliktelser eller på annen måte som følge av kontrakten, påta seg noe ansvar for tap av fortjeneste, inntekt, omsetning, bruk, produksjon eller forventede besparelser, tap av kunder, kontrakter eller kommersielle muligheter, tap av eller skade på velvilje eller omdømme, noen tap eller ødeleggelse av data, databaser eller programvare eller for noen spesielle, indirekte skader eller følgeskader eller noen andre skader.

11.3 Underlagt punkt 11.2 og 11.3 skal leverandørens samlede maksimale ansvar i henhold til kontrakten, eller på annen måte, begrenses til nettoprisen som er betalt eller skal betales av kunden i løpet av de første tolv månedene i løpet av det samme året som tapet eller skaden oppstod.

11.4 Hvis en part hindres eller forsinkes i å oppfylle noen av forpliktelsene under denne kontrakten som følge av en Force Majeure-hendelse, skal denne parten fritas fra oppfyllelse eller punktlig oppfyllelse, hva enn tilfellet er, av forpliktelsen i den grad den aktuelle Force Majeure-hendelsen fortsetter, og samtykke i å iverksette alle rimelige tiltak for å løse eller takle Force Majeure-hendelsen for å kunne oppfylle forpliktelsene parten har i henhold til denne kontrakten.

12. Varighet og oppsigelse

12.1 Kontrakten trer i kraft på ikrafttredelsesdatoen, og vil fortsette å gjelde frem til, i tilfelle:

12.1.1 en tidsbegrenset kontrakt som inkluderer levering av tjenester, det som fullføres sist av: (i) innfrielse av alle tjenester og (ii) leverandørens mottak av alle utestående beløp til leverandøren i henhold til kontrakten

12.1.2 en tidsbegrenset kontrakt for leie av produkter og levering av tjenester, det som fullføres sist av: (i) den relevante leieperioden fastsatt i ordrebekreftelsen og (ii) leverandørens mottak av alle utestående beløp til leverandøren i henhold til kontrakten eller

12.1.3 en PAYGO-kundekontrakt, når den sies opp av en av partene.

12.2 I tilfeller med enten:

12.2.1 en tidsbegrenset kontrakt som inkluderer levering av tjenester eller

12.2.2 en tidsbegrenset kontrakt for leie av produkter og levering av tjenester,
skal kontrakten, hvis ingen av partene sier opp kontrakten, automatisk løpe for fornyelsesperioden og påfølgende fornyelsesperioder frem til den sies opp av en av partene i henhold til punkt 12.

12.3 Leverandøren kan, uten at det påvirker noen av leverandørens andre rettigheter under denne kontrakten, si opp kontrakten:

12.3.1 med minimum 28 kalenderdagers varsel, der et slikt varsel utløper den siste dagen i en hvilken som helst kalendermåned eller

12.3.2 med umiddelbar virkning, forutsatt at:

12.3.2.1 kunden ikke overholder eller bryter vesentlige vilkår eller betingelser i kontrakten, inkludert og under enhver omstendighet manglende betaling, og slike mislighold eller brudd (hvis de kan rettes opp) ikke rettes opp innen 20 kalenderdager etter at det er gitt skriftlig varsel som spesifiserer hva bruddet er og krever at det rettes opp, eller

12.3.2.2 noen av følgende hendelser oppstår: (i) kunden fremlegger en begjæring om avvikling av kunden, (ii) kunden er gjenstand for en rettsordre eller et gyldig vedtak om avvikling av kunden, (iii) søknad om en rettsordre eller søknad om utnevnelse av en bestyrer (inkludert en bostyrer), administrator, bobestyrer eller liknende saksbehandler overfor kunden, (iv) hvis en bestyrer, bobestyrer, administrator eller liknende saksbehandler oppnevnes for alle eller noen deler av kundens eiendom eller forpliktelser, (v) kunden inngår et forlik eller ordning med kreditorer generelt eller overdragelse til fordel for kreditorene eller annen tilsvarende ordning, (vi) kunden går konkurs, (vii) kunden blir ute av stand til å betale gjeld eller blir insolvent på annen måte, eller (viii) kunden slutter, eller truer med å slutte, å fortsette med virksomheten eller

12.3.2.3 det har vært forsinkelser eller manglende evne til å oppfylle pliktene under kontrakten som følge av en Force Majeure-hendelse, og denne forsinkelsen eller manglende evnen har fortsatt i en periode på tre måneder.

12.4 Ved oppsigelse i henhold til punkt 12.3 skal kunden betale alle ubetalte gebyrer som dekker resten av den opprinnelige perioden og en eventuell påfølgende fornyelsesperiode.

12.5 Hvis en PAYGO-kunde sier opp kontrakten med leverandøren, skal PAYGO-kunden betale oppsigelsesgebyret til leverandøren i henhold til betalingsvilkårene som beskrives i punkt 7.

12.6 Hvis en tidsbegrenset kontrakt sies opp før den opprinnelige perioden er over, skal kunden betale leverandøren for alle ubetalte gebyrer for resten av tidsperioden. For å unngå all form for tvil, skal kunden, i tilfeller der en kunde har blitt tilbudt en rabatt for den opprinnelige perioden, være ansvarlig for å betale den fulle prisen for den opprinnelige perioden i henhold til prisplanen.

13. Personvern
For formålene i dette punkt 13 skal «personopplysninger», «prosess/behandling», «behandlingsansvarlig», «databehandler», «dataemne» og «sikkerhetsbrudd» ha samme betydning som beskrives i lovene om databeskyttelse. Lover om databeskyttelse betyr lover om eventuelle personopplysninger som behandles når vi leverer tjenestene, EUs personverndirektiv 95/46/EF som gjaldt frem til 25. mai 2018 og personvernforordningen (EU) 2016/679 («GDPR») på og fra 25. mai 2018.

13.1 Partene vil overholde alle bestemmelsene i lovene om databeskyttelse, i den grad brudd på slike bestemmelser påvirker interessene til den andre parten og/eller det involverte dataemnet. Dette inkluderer kundens plikt til å informere involverte dataemner om leverandørens behandling av kundens personopplysninger i henhold til kundens instruksjoner.

13.2 Partene erkjenner at kunden, når det gjelder alle personopplysninger leverandøren behandler på vegne av kunden i forbindelse med denne kontrakten, inkludert, men ikke begrenset til data generert av eller knyttet til leveringen av eller ytelsen til tjenestene (inkludert datarapporter og stedsdata), skal være behandlingsansvarlig mens leverandøren skal være databehandler.

13.3 Leverandøren skal kun samle inn, behandle, oppbevare og bruke personopplysninger og stedsdata:

13.3.1 i den grad det er nødvendig for å oppfylle kundens lovlige, dokumenterte og rimelige instruksjoner (som, med mindre annet er avtalt, skal være å behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde denne avtalen og forbedre WEX Telematics Service) og

13.3.2 i den grad det er nødvendig for å overholde EUs eller et medlemslands lovgivning som leverandøren er underlagt, i hvilket tilfelle leverandøren (i den grad loven tillater det) skal informere kunden om dette lovpålagte kravet før de aktuelle personopplysningene behandles.

13.4 Kunden ber leverandøren om å samle inn, behandle, oppbevare og bruke personopplysningene til formålet som er inkludert i ovennevnte punkt 13.3.

13.5 Leverandøren samtykker herved i at kunden kan utnevne underbehandlere som fra tid til annen kan brukes av leverandøren for å støtte leverandørens levering av tjenestene til kunden, inkludert, men ikke begrenset til, relatert til leverandørens outsourcing av drifting av datasentre til en tredjepart innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Leverandøren garanterer at slike tredjeparter skal være juridisk bundet av de relevante bestemmelsene i denne avtalen, i tillegg til de respektive forpliktelsene de har som databehandler under bestemmelsene i gjeldende lover for databeskyttelse.

13.6 Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger i forbindelse med denne kontrakten. Slik tilbaketrekking må leveres til leverandøren i skriftlig form, og skal verken påvirke kontrakten eller frita kunden for sine forpliktelser (inkludert betalingsforpliktelser) under kontrakten. Kunden erkjenner at en slik tilbaketrekking kan føre til at leverandøren ikke vil kunne levere tjenestene

13.7 Leverandøren skal ha på plass tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter alle personopplysninger som samles inn under denne kontrakten mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, endring, uautorisert deling eller tilgang, særlig i tilfeller der behandling innebærer overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling. Med hensyn til kostnadene for implementering av den nyeste teknologien, skal slike tiltak sørge for et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen behandlingen representerer og sensitiviteten til dataene som skal beskyttes.

13.8 Ved oppdagelse av et sikkerhetsbrudd, skal leverandøren:

13.8.1 varsle kunden uten unødig forsinkelse og senest innen 72 timer, og

13.8.2 samarbeide med kunden og iverksette rimelige kommersielle tiltak i henhold til kundens instruksjoner for å hjelpe til med å undersøke, dempe skadene fra og utbedre sikkerhetsbruddet, i hvert tilfelle forutsatt at kunden skal tilbakebetale leverandøren i sin helhet for alle kostnader (inkludert for interne ressurser og eventuelle kostnader fra tredjeparter) leverandøren innen rimelighetens grenser har pådratt seg ved å oppfylle disse forpliktelsene under dette punkt 13.8 og i den grad leverandøren ikke forårsaket sikkerhetsbruddet.

13.9 Leverandøren skal:

13.9.1 sørge for at ansatte som kan ha tilgang til personopplysningene er bundet av taushetsavtaler eller faglige eller lovpålagte taushetsplikter

13.9.2 slutte å behandle personopplysningene innen 120 dager etter at avtalen er sagt opp eller utløpt eller, om tidligere, tjenesten de relaterer til, og deretter så snart som mulig enten returnere eller sikkert slette personopplysningene og alle kopier av dem eller av informasjonen de inneholder fra systemene. For å unngå tvil skal dette ikke gjelde de statistiske dataene leverandøren skal ha rett til å beholde og

13.9.3 i den grad loven tillater det, gi kunden tilgang til ytterligere informasjon og (der relevant) samarbeide i gjennomføringen av enhver revisjon eller gjennomgang i tilfeller der kunden har rimelig grunn til å be om dette for å kunne forsikre seg om at leverandøren overholder forpliktelsene i punkt 13, alltid forutsatt at dette kravet ikke betyr at leverandøren forplikter seg til å gi eller gi tilgang til informasjon om (i) leverandørens interne prisinformasjon (ii) informasjon relatert til leverandørens andre kunder (inkludert prisinformasjon), (iii) noen av leverandørens ikke offentliggjorte eksterne rapporter eller (iv) noen interne rapporter opprettet av leverandørens internrevisjonsfunksjon, (v) noe av leverandørens opphavsrett eller (vi) enhver informasjon som kan være i strid med personvernforordningen eller andre bestemmelser for databeskyttelse i andre europeiske land eller EU-medlemsland. Videre kan maks én revisjon eller gjennomgang aktiveres under dette punktet i løpet av en periode på tolv (12) måneder, og alltid forutsatt at partene (ved å opptre rimelig) finner frem til en dato for revisjonen eller gjennomgangen som er praktisk for begge parter.

13.10 Som behandlingsansvarlig garanterer kunden at:

13.10.1 kunden, for formålene i denne avtalen, har alt av myndighet og samtykker som kreves for å la leverandøren behandle personopplysningene i samsvar med lovene for databeskyttelse

13.10.2 kunden har overholdt, og skal under avtalen fortsette å overholde forpliktelsene sine som behandlingsansvarlig i henhold til lovene for databeskyttelse.

13.11 Kunden skal holde leverandøren skadesløs mot alt av krav, søksmål, rettsforfølgelse, erstatningskostnader, kostnader og utgifter som kan anføres mot leverandøren som oppstår ut ifra eller i forbindelse med brudd på punkt 13.10.

13.12 Partene erkjenner at de har avtalt at kunden vil svare på forespørsler fra dataemner, eventuelle statlige og/eller rettslige organer om leverandørens behandling av personopplysninger, og kunden skal ha tilstrekkelige prosesser på plass for å håndtere slike forespørsler.

13.13 Vedlegget til denne avtalen beskriver innholdet i og varigheten av behandlingen, behandlingens omfang og formål, typen personopplysninger og dataemne-kategorier som pålagt av artikkel 28(3) i personvernforordningen eller liknende bestemmelser i enhver lov om databeskyttelse. Som mellom partene gir ingenting i vedlegget noen rettigheter eller pålegger en av partene noen forpliktelse.

14. Konfidensiell informasjon

14.1 Hver part er enig i at de i løpet av denne kontrakten, og i en påfølgende periode på tre år, til enhver tid vil sørge for at konfidensiell informasjon fra den andre parten holdes konfidensiell, og ikke skal tillate kopiering, bruk, deling eller offentliggjøring av slik informasjon, bortsett fra i henhold til denne kontrakten. Bestemmelsene i punkt 14 skal ikke gjelde for konfidensiell informasjon som allerede er offentlig tilgjengelig eller vil bli det i nær fremtiden på annet vis enn ved brudd av denne kontrakten.

15. Generelt

15.1 Ingen brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene eller kontrakten vil bli frafalt med mindre det foreligger uttrykkelig skriftlig samtykke fra parten som ikke bryter dem.

15.2 Hvis noen domstol eller annen kompetent myndighet fastslår at noen bestemmelse i disse vilkårene eller kontrakten er ulovlige og/eller ikke rettskraftige, skal de andre bestemmelsene i vilkårene eller kontrakten fortsatt gjelde. Hvis noen ulovlig og/eller ikke rettskraftig bestemmelse fortsatt vil være lovlig og/eller rettskraftig dersom deler av den slettes, skal delen anses som slettes og resten av bestemmelsen fortsette å gjelde (med mindre det vil være i strid med partenes klare intensjon, i så fall vil hele bestemmelsen det gjelder anses som slettet).

15.3 Kontrakter eller denne avtalen kan ikke vikes fra, med unntak av med et skriftlig dokument signert av eller på vegne av begge parter.

15.4 Leverandøren skal ha rett til å endre disse vilkårene ved å publisere de nye vilkårene på leverandørens nettsted, og slike endringer skal tre i kraft den dagen kunden varsles om dem og gjelde for alle kontrakter som er inngått etter denne datoen.

15.5 Leverandøren står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under vilkårene og avtalen, uten samtykke fra kunden. Med mindre annet uttrykkelig er fastslått i en kontrakt, kan kunden ikke overdra, overføre, ta betalt for, lisensiere eller på annet vis tildele eller handle med en kontrakt eller andre rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene eller kontrakten uten leverandørens skriftlige samtykke.

15.6 Hver kontrakt inngås til fordel for partene, og er ikke ment å være til fordel for eller kunne håndheves av noen tredjepart, med unntak av eventuelle bestemmelser for underlisensiering av tredjeparts programvare. Partenes rett til å si opp, oppheve eller godta eventuelle endringer, fraskrivelser, variasjoner eller oppgjør som er underlagt eller relatert til en kontrakt, er ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.

15.7 Kontrakten utgjør hele avtalen mellom partene i forhold til kontraktens emne, og erstatter alle tidligere avtaler, ordninger og forståelser mellom partene om dette emnet, alltid forutsatt at kundens bruk av nettstedet skal styres av vilkårene og betingelsene som er lagt ut på nettstedet.

15.8 Noen av partenes manglende evne til eller forsinkelse i å håndheve eller delvis håndheve noen bestemmelse i denne kontrakten vil ikke bli tolket som en fraskrivelse av noen av rettighetene under denne kontrakten. Enhver fraskrivelse fra en part for den andre partens brudd på, eller et mislighold av, enhver bestemmelse av kontrakten vil ikke betraktes som en fraskrivelse for eventuelle påfølgende brudd eller mislighold og vil på ingen måte påvirke de andre vilkårene i kontrakten.

15.9 Dannelsen, eksistensen, utformingen, ytelsen, gyldigheten og alle andre aspekter ved kontrakten skal reguleres av norsk lov, og partene underkaster seg de norske domstolenes rettskraft.

Vedlegg: Personopplysninger

Dette vedlegget inkluderer visse detaljer om beskyttelse av personopplysninger som pålegges av artikkel 28(3) i personvernforordningen eller tilsvarende bestemmelser i noen lov for databeskyttelse.

Innholdet i og varigheten av behandlingen av personopplysninger
Innholdet i og varigheten av behandlingen av personopplysninger beskrives i denne avtalen
Art og formål for behandlingen av personopplysninger
Art og formål for behandlingen av personopplysninger beskrives i denne avtalen
Typene personopplysninger som skal behandles
Personopplysningene som er inkludert i datarapporter og stedsdata
Kategorier for dataemner som personopplysningene er relatert til
Personer ansatt som sjåfører i flåten
Den behandlingsansvarliges forpliktelser og rettigheter
Den behandlingsansvarliges forpliktelser og rettigheter beskrives i denne avtalen.